Thông tin chung
Nhận thông báo qua tin nhắn
Thông tin đăng ký
Thông tin cá nhân
Tên người sử dụng đất: (*)
Năm sinh:
Số CMND:
Nơi cấp: Ngày cấp:
Số sổ hộ khẩu: Ngày cấp:
Số điện thoại: (*)
Họ tên (chồng/vợ):
Năm sinh:
Số CMND: Nơi cấp:
Ngày cấp:
Địa chỉ email:
Thửa đất số (*) Tờ bản đồ số (*)
Địa chỉ thửa đất: (*) Phường/Xã (*)
Diện tích:(m²) (*)
Sử dụng riêng:(m²) Sử dụng chung:(m²)
Mục đích sử dụng đất
Đất làm nhà ở
Đất làm nông nghiệp
Thời hạn sử dụng
Nguồn gốc đất
Đất chiếm dụng được
Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm
Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Đất ông cha
Đất thuê khu công nghiệp
Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm
Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Nhận quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan thi hành án
Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Nhận quyền sử dụng đất theo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất
Nhận quyền sử dụng đất do góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới
Nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành
Nhà nước cấp
Nhận quyền sử dụng đất theo quyết định hành chính giải quyết tố cáo về đất đai
Nhận quyền sử dụng đất theo quyết định hành chính giải quyết khiếu nại về đất đai
Nhận quyền sử dụng đất từ quyền sử dụng chung của gia đình (hoặc của nhóm người sử dụng chung thửa đất)
Nhận quyền sử dụng đất theo bản án (hoặc theo quyết định của tào án nhân dân)
Nhận quyền sử dụng đất theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để xử lý nợ
Nhận quyền sử dụng đất do tặng cho quyền sử dụng đất
Nhận quyền sử dụng đất theo quyết định chia tách, sáp nhập tổ chức
Sở hữu căn hộ nhà chung cư
Đất do tổ tiên để lại
Tài sản gắn liền với đất
Loại nhà hoặc CTXD:
Ảnh chụp lô đất:
Diện tích:(m²)
Loại cây:
Diện tích có cây:(m²)
Tài liệu kèm theo đơn
Hợp đồng chuyển đổi QSD đất
Giấy chứng nhận.
Đơn xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.
Tài liệu khác
Ngày đến hướng dẫn kê khai thuế:
Lệ phí tạm thu:(đồng)
Xác thực thông tin
Tôi đồng ý với thông tin vừa nêu