Thông tin chung
Nhận thông báo qua tin nhắn
Thông tin đăng ký
Thông tin cá nhân
Tên người sử dụng đất: (*)
Năm sinh:
Số CMND:
Nơi cấp: Ngày cấp:
Số sổ hộ khẩu: Ngày cấp:
Số điện thoại: (*)
Họ tên (chồng/vợ): Năm sinh:
Số CMND: Nơi cấp:
Ngày cấp:
Địa chỉ email:
Địa chỉ(Hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):
Thông tin thửa đất:
Thửa đất số (*) Tờ bản đồ số (*)
Địa chỉ thửa đất: (*) Phường/Xã (*)
Diện tích:(m²) (*)
Sử dụng riêng:(m²) Sử dụng chung:(m²)
Mục đích sử dụng đất
Đất làm nhà ở
Đất làm nông nghiệp
Thời hạn sử dụng
Nguồn gốc đất
Đất chiếm dụng được
Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm
Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Đất ông cha
Đất thuê khu công nghiệp
Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm
Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
Nhận quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan thi hành án
Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Nhận quyền sử dụng đất theo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất
Nhận quyền sử dụng đất do góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới
Nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành
Nhà nước cấp
Nhận quyền sử dụng đất theo quyết định hành chính giải quyết tố cáo về đất đai
Nhận quyền sử dụng đất theo quyết định hành chính giải quyết khiếu nại về đất đai
Nhận quyền sử dụng đất từ quyền sử dụng chung của gia đình (hoặc của nhóm người sử dụng chung thửa đất)
Nhận quyền sử dụng đất theo bản án (hoặc theo quyết định của tào án nhân dân)
Nhận quyền sử dụng đất theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để xử lý nợ
Nhận quyền sử dụng đất do tặng cho quyền sử dụng đất
Nhận quyền sử dụng đất theo quyết định chia tách, sáp nhập tổ chức
Sở hữu căn hộ nhà chung cư
Đất do tổ tiên để lại
Loại nhà hoặc CTXD:
Ảnh chụp lô đất:
Diện tích:(m²)
Loại cây:
Diện tích có cây:(m²)
Hồ Sơ Gồm Có:
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;
Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó
Bản trích sao Giấy chứng nhận hoặc Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận do cơ quan cấp giấy CNQSD đất lưu trữ cung cấp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Tài liệu khác
Xác thực thông tin
Tôi đồng ý với thông tin vừa nêu