Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Lĩnh vực

Kế hoạch Đầu tư

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện, thành phố; Gửi trực tuyến qua cổng dịch vụ dịch vụ công thành phố

Đối tượng thực hiện

Tổ chức / cá nhân

Thời hạn giải quyết

3 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.

Lệ phí

Không

Kết quả thực hiện

 

Đăng ký
Quay lại