Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Lĩnh vực

Kế hoạch và Đầu tư

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện, thành phố; Gửi trực tuyến qua cổng dịch vụ dịch vụ công thành phố

Đối tượng thực hiện

Tổ chức / cá nhân

Thời hạn giải quyết

3 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.

Lệ phí

30.000đ (Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016)

Kết quả thực hiện

 


 

Đăng ký
Quay lại