Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất

Lĩnh vực

Lao động thương binh và xã hội

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện, thành phố; Gửi trực tuyến qua cổng dịch vụ dịch vụ công thành phố

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí

Không

Kết quả thực hiện

 

Đăng ký
Quay lại