Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Lĩnh vực

Kế hoạch Đầu tư

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện, thành phố; Gửi trực tuyến qua cổng dịch vụ dịch vụ công thành phố

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.

Lệ phí

Phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng với quy mô nhỏ) đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước: - Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng     =        Tổng mức đầu tư được phê duyệt x        Mức thu Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm giữa các khoảng giá trị công trình ghi trên Biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu được tính theo phương pháp nội suy như sau: Nib - Nia Nit = Nib - { ---------------- x ( Git - Gib ) } Gia - Gib Trong đó: + Nit là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: %). + Git là quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính phí thẩm định đầu tư (đơn vị tính: giá trị công trình). + Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị công trình). + Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị công trình). + Nia là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: %). + Nib là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: %). Trong đó mức thu theo tổng vốn đầu tư dự án được quy định tại Biểu mức thu phí (có biểu mẫu kèm theo) (Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011)

Kết quả thực hiện

 

Đăng ký
Quay lại